Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.dydekdesign.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dydek design Klementyna Kosek z siedzibą w Krakowie, przy ul. Spacerowej 50C/1, o numerze NIP: 9452040758.

3. Dane osobowe zbierane przez Dydek design Klementyna Kosek za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO, a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

4. Dydek design Klementyna Kosek dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy. 

§ I. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Dydek design Klementyna Kosek zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i  zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o  świadczenie usługi Konta (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

c) zapisu na newsletter, w celu marketingowym Administratora oraz przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter. Podstawa prawna: niezbędność do realizacji celu (Art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO;

d) zapisu na wydarzenia marketingowe: konferencje, warsztaty, konkursy, itp. w celu organizacji konferencji. Podstawa prawna: niezbędność do realizacji celu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

e) składania reklamacji poprzez wysłanie maila na adres showroom@dydekdesign. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, Art. 6 lit. c) RODO – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.  U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.);

f) składania zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.dydekdesign.com. Podstawa prawna: niezbędność do realizacji celu (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Art. 6 lit. f) RODO).

g) wyrażania zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Podstawa prawna: (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Klient podaje następujące dane osobowe:

a) adres e-mail;

b) adres zamieszkania;

c) adres korespondencyjny;

d) kraj (państwo);

e) imię (imiona) i nazwisko;

f) numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

5. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) nazwę prowadzonej działalności gospodarczej;

b) siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej;

c) numer NIP.

6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i  odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w  naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

9. Dane osobowe przekazane Dydek design Klementyna Kosek podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ II. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Dydek design Klementyna Kosek. Należą do nich m.in.: dostawcy świadczący usługi hostingu, usługi kurierskie, dostarczający systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, banki – na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Dydek design Klementyna Kosek do momentu odwołania zgody, a następnie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Dydek design Klementyna Kosek i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Dydek design Klementyna Kosek, przez okres 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy - art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.), a następnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmom kurierskim;

b) Poczcie Polskiej;

c) firmom spedycyjnym.

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system płatności elektronicznych, dane osobowe Klienta są przekazywane podmiotom realizującym płatności online na podstawie stosownych umów powierzenia.

6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

7. Dydek design Klementyna Kosek, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ III. Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Dydek design Klementyna Kosek na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z  której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Dydek design Klementyna Kosek produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w  Sklepie Internetowym.

2. Dydek design Klementyna Kosek wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i  pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Dydek design Klementyna Kosek wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Dydek design Klementyna Kosek wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com oraz instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA);

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Gemius Traffic (administrator cookies zewnętrznego: Gemius S.A. z  siedzibą w Warszawie);

c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z  siedzibą w USA);

d) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies. Klient dokonuje zmian samodzielnie wyłącznie z poziomu swojego urządzenia.

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Microsoft EDGE;

c) przeglądarka Mozilla Firefox;

d) przeglądarka Chrome;

e) przeglądarka Safari;

f)  przeglądarka Opera.

7. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych należy skontaktować się z producentem systemu operacyjnego, aby zmienić ustawienia w zakresie stosowania plików cookies.

8. Dydek design Klementyna Kosek może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Dydek design Klementyna Kosek przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i  udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

9. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Dydek design Klementyna Kosek nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ IV. Prawa osób, których danych dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: Art. 7 ust. 3) RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Dydek design Klementyna Kosek

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Dydek design Klementyna Kosek zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Dydek design Klementyna Kosek może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: Art. 21 RODO.

a)  Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z  jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Dydek design Klementyna Kosek przetwarza jego dane w oparciu o  prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Dydek design Klementyna Kosek, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c)  Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Dydek design Klementyna Kosek nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: Art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w  oparciu o jego zgodę;

• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Dydek design Klementyna Kosek podlega;

• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Dydek design Klementyna Kosek może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Dydek design Klementyna Kosek. Dotyczy to w  szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z  korzystaniem z usług Dydek design Klementyna Kosek czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: Art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Dydek design Klementyna Kosek nie będzie też wysyłało żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

• gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Dydek design Klementyna Kosek ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

• gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

• gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: Art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

• uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

• uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o  prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o  zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

• uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: Art. 16 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: Art. 20 RODO.

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Dydek design Klementyna Kosek spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Dydek design Klementyna Kosek nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od Dydek design Klementyna Kosek przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ IV. Zarządzanie bezpieczeństwem hasła

1. Dydek design Klementyna Kosek zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Dydek design Klementyna Kosek stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Dydek design Klementyna Kosek nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym na stronie www.dydekdesign.com podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

3. Dydek design Klementyna Kosek nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ IV. Zmiany Polityki prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Dydek design Klementyna Kosek poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: showroom@dydekdesign.com. 

3. Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2023 r.